دانسته‌اند. لذا به کمک هیپنوتیزم می‌توان توجه فرد را به بخش‌های خاصی از مهارت یا محیط معطوف داشت و از این مزیت توجه بیرونی سود بیشتری برد. از منظر فراخنا، توجه را می‌توان به باریک و پهن تقسیم نمود. منظور از توجه باریک، محدود کردن حوزه توجه می‌باشد. به عبارتی تمرکز روی یک جنبه از محیط یا مهارت در هنگام مسابقه محرک‌های مختلفی اعم