دانشجویی

تحلیل رابطه جوسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران- قسمت ۲۱

۴-۲-۲ رتبه علمی
باتوجه به داده‌های جمع‌آوری شده، پاسخ اعضای هیئت علمی در مورد رتبه آنها به صورت جدول ۴-۲ ارائه گردیده است. چنانچه در جدول ۴ -۲ مشاهده می‌شود، ۳۱ نفر(۹/۴۴درصد) پاسخ دهندگان دارای رتبه علمی استادیار، ۲۶ نفر(۷/۳۷ درصد)، ۱۱ نفر(۹/۱۵ درصد) رتبه علمی استادی و تنها ۱ نفر(۴/۱درصد) دارای رتبه علمی مربی بودند.
جدول ۴-۲: توزیع فراوانی رتبه علمی پاسخگویان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رتبه علمی فراوانی درصد
استاد ۱۱ ۹/۱۵
دانشیار ۲۶ ۷/۳۷
استادیار ۳۱ ۹/۴۴
مربی ۱ ۴/۱
جمع ۶۹ ۱۰۰

 

در شکل زیر توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رتبه علمی نشان داده شده است.
شکل ۴-۲: نمودارتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پست سازمانی
چنانچه شکل ۴-۲ نشان می‌دهد ۹/۴۴ درصد پاسخگویان دارای رتبه علمی استادیاری می‌باشند.
۴-۳ آزمون فرضیات تحقیق
این پژوهش شامل یک فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی می‌باشد که به منظور آزمون آنها از آزمون‌های همبستگی پیرسون استفاده گردیده است.
۴-۳ – ۱ آزمون فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی اول به بررسی رابطه بین وجود روحیه گروهی و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی می‌پردازد که به منظور آزمون، این فرضیه به صورت فرضیه‌های آماری،   (نشان دهنده ادعا) و   (نشان دهنده نقیض ادعا) تبدیل می‌شود.
:   بین وجود روحیه گروهی و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد.
:   بین وجود روحیه گروهی و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
نقیض ادعا ۰=
ادعا
برای بررسی این فرضیه از سؤالات ۱ تا ۴ پرسشنامه برای بعد روحیه گری و سوالات ۱ تا ۱۶ برای رفتار شهروندی سازمانی استفاده گردیده است و این فرضیه با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی در جدول ۴-۵ نشان داده شده است.
جدول ۴-۳: نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه‌ی اول

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *