دانشجویی

تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت- قسمت ۱۰

مدل RI یکی از معمولترین اصطلاحاتی است که برای ارزشیابی حسابرسی عملکرد استفاده می شود. این مفهوم در سالهای ۱۹۸۰ توسط شرکت جنرال الکتریک مطرح شد و از ۴ دهه قبل در متون حسابداری مدیریت قرار داده شد. علی رغم اینکه مدل RI قابلیتها و کارایی لازم جهت استفاده را دارد اما در عمل تا سالها، کمتر مورد استفاده قرار گرفت. اما در چند سال اخیر توجه انجمن های علمی را بیشتر به خود جلب نمود. مدل ارزشیابی RI رویکردی سود مبنا می باشد. (رمضانی: ۱۵۲، ۱۳۸۸)
این مدل چارچوبی را در اختیار حسابداران قرار می دهد تا عملکرد شرکت را در شرایط حسابداری تعهدی تجزیه و تحلیل کنند. همچنین چارچوب مدل RI مجموعه ای غنی برای مربیان (اساتید) حسابداری به منظور پرداختن به بحث در مورد عوامل اقتصادی تعیین کننده ارزش کل حقوق صاحبان سهام عادی فراهم آورد Allen) 2002).
این مدل جهت پژوهش در مورد عوامل تجاری که بر توان سود دهی آتی اثرمی گذارند، آموزنده و مفید است.
مدل RI ارزش کل حقوق صاحبان سهام عادی را در اصطلاحاتی همچون ارزش دفتری حقوق صاحبان عادی و سود خالص که براساس (GAAP)[43] بدست آمده، تعریف می کند و بنابراین پشتوانه محکمی برای تجزیه و تحلیل نسبتها می باشد.

یعنی ارزش کل حقوق صاحبان سهام عادی شرکت برابراست با ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی بعلاوه ارزش فعلی سود مازاد مورد انتظار آتی.
 ارزش کل حقوق صاحبان سهام عادی
 ارزش دفتری در ابتدای دوره
 هزینه سرمایه
n تعداد سال
RIt= I-(r*BVt-1)
It: سود خالص پس از کسرمالیات
t: دوره زمانی جاری
r: هزینه سرمایه
BV: ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام دراول دوره
حاصلضرب r و BV سطحی از سود است که برای شرکتی که BV آن داده شده وبا توجه به ریسک زیان صنعت، انتظار می رود.
RI هم می تواند مثبت و هم منفی باشد. اگر انتظار داشته باشیم که شرکت سود غیر عادی مثبتی گزارش نماید آنگاه ارزش کل حقوق صاحبان سهام عادی باید بیشتر ازBV باشد واگر انتظار سود غیر عادی پایینی را داشته باشیم برعکس می شود. از نظر تئوریک مدل RI معادل مدل جریان نقدی تنزیل شدهDCF
می باشد وهر دو مدل RI و DCFاز مدل سود سهام اصلی (ODD) [۴۴] (بیان می دارد که ارزش کل حقوق صاحبان سهام عادی برابر با ارزش فعلی سود سهام مورد انتظار آتی است) نشأت می گیرند. مقدار قابل توجهی از پژوهشات در سالهای اخیر که به مقایسه قابلیت ارزیابی و پیش بینی روشهای RI وDCF پرداخته اند، در شرایط مساوی نشان داده شده که مدل RI از مدل DCF یا حتی از مدل ODD دقیقتراست.[۴۵]
 : مدل ODD
d: سود تقسیمی(قابل انتساب به سهام عادی)
 : مدل DCF
c: خالص جریان نقدی عملیاتی منهای مخارج سرمایه ای بعلاوه خالص تغییرات در بدهی
مدل نسبت سود عملیاتی[۴۶]:
یکی دیگر از مدل های بررسی عملکرد شرکت ها در حسابرسی عملکرد، مدل نسبت سود عملیاتی است. سود عملیاتی عبارتست از درآمد فروش خالص منهای بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های عملیاتی مرتبط با عملیات مستمر واحد تجاری. سود عملیاتی خالص، سودآوری فروش را قبل از پرداخت مالیات و هزینه بهره نشان می دهد. سود عملیاتی مهمترین مبنای تجزیه و تحلیل فعالیتهای عملیاتی شرکت است که معمولاً توسط تحلیل گران مالی مورد استفاده قرار می گیرد و با استفاده از آن نکات قوت و ضعف بخشهای عملیاتی شرکت را از لحاظ مالی مشخص بررسی می کنند. با توجه به این که سود عملیاتی مربوط به فعالیت اصلی شرکت است هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی در آن منظور نمی گردد (Hirshleifer, D.Hou,K.teoh,S.& Zhang, Y). هدف از این نسبت، اندازه گیری کارایی تولید و فروش محصولات شرکت برای ایجاد سود قبل از کسر مالیات است (مومنی: ۹۲، ۱۳۷۷)
همچنین این نسبت نشانه توانائی شرکت در کنترل هزینه های عملیاتی محسوب می شود که آن را در رابطه با افزایش فروش و تغییرات سود ناخالص تفسیر می کنند. ( فضل ا… اکبری- ۱۳۷۳)

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سود عملیاتی = نسبت سود عملیاتی به فروش
فروش خالص

 

ایجاد و ساماندهی بازارهای خارج از بورس یکی از تکالیف قانون بازار اوراق بهادار است. ورود شرکت ها به بازار سرمایه در کشور مستلزم ایجاد بستر شفافیت سازی عملکرد حسابرسی آن شرکت ها توسط تیم حسابداری آنان و نیز می باشد. این حسابرسی عملکرد خود نشان دهنده یک ارزیابی دقیق و حسابرسی شده از توانمندی مالی و اقتصادی آنها و ضرورت معرفی شان در سطح اقتصاد ملی است. شرکت هایی که سهام آنها در بازارهای مالی مورد داد و ستد قرار می گیرد، از درجه اعتبار بالاتر برخوردارند. مهم ترین وظیفه ملموس در این میان تعیین سبک ها و شیوه های نوین ارزیابی و حسابرسی عملکرد منطبق بر ماهیت کار و فعالیت این شرکت ها در فرا بورس ایران است. به این منظور الگو ها و مدل های مختلفی به منظور حسابرسی عملکرد و عملیاتی در شرکت های فرا بورس ارائه گردیده اند (Bobby Davis 2003).
در این مدل ها، تغییرات در سود و قیمت سهام عناصری تأثیرگذار در ارزیابی وضعیت شرکتها و مدیران و به تبع آن بر تصمیمات سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه موثر می باشند. همچنین تعیین اولیه قیمت جهت پذیرش شرکت در فرا بورس و برنامه ریزی داخلی و کنترل شرکت عناصر و موضوعاتی هستند که مورد توجه مدیران شرکتهای فرابورس قرار می گیرد. عناصر و گروههای فوق و دلایل و اهداف آنها گواه بر اهمیت پژوهش داشته و ارتباط مستقیم با آن دارد (Baker 2005).
تاکنون پژوهش هایی در زمینه بررسی بررسی مدل های حسابرسی عملکرد و عملیاتی در شرکت های فرا بورس در سراسر دنیا صورت گرفته است. نتایج نشان داده است تاکنون در داخل کشور پژوهش خاصی رد زمینه فوق ملاحظه نشده است. در این بخش به نتایج بخشی از این پژوهشات خارجی اشاره شده است.
۱- Penman در سال ۱۹۹۶ در پژوهشی تحت عنوان”همبستگی بین P/E و P/B و ارزشیابی رشد” که در “مجله پژوهشات حسابداری” به چاپ رسید، اثبات کرد که P/B به RI آتی و رشد مورد انتظار ارزش دفتری مرتبط است. همچنین اثبات کرد که P/E هم به توان سود دهی جاری و هم آتی بستگی دارد.
۲- در سال ۲۰۰۰،Robert F.Halsey[47] از دانشکده ²بابسون² در مقاله ای با عنوان “کاربرد مدل RI در آموزش و یادگیری تجزیه و تحلیل نسبتها” که در “مجله دانش حسابداری” منتشر شد، با هدف بکارگیری مدل RI در تفسیر و توضیح ROE ,P/B ,P/E با اجرای پژوهش Penmanدر Nordstrom.Inc نتایج زیر را استخراج نمود:

 

حسابداری

 

 

    • شرکتهایی که P/B و P/E بالا دارند، شرکتهایی با RI مورد انتظار مثبت بوده و انتظار میرود که سود خالص آنها از سطح جاری بالاتر رود، اینها شرکتهایی با عملکرد بالا (در حال رشد) می باشند.

 

    • شرکتهایی که P/B و P/Eپایین دارند، شرکتهایی با RI مورد انتظار منفی بوده و سود آتی آنها از سطح جاری پایین تراست، این شرکتها با مشکلات جدی مواجه می شوند طوریکه انتظار نمیرود که سرمایه گذاری آنها بازدهی بیشتر از هزینه سرمایه داشته باشد.

 

    • شرکتهایی که P/B بالا و P/E پایین دارند، شرکتهایی با RI مورد انتظار مثبت بوده و سود آتی آنها از سطح جاری پایین تراست، این شرکتها هنوز سرمایه گذاری مولد دارند یعنی NPV مثبت دارند اما در حالت نزولی قرار دارند.

 

  • شرکتهایی که P/B پایین و P/E بالا دارند، شرکتهایی با RI مورد انتظار منفی بوده و توانایی ایجاد NPV مثبت را برای فرصتهای سرمایه گذاری ندارند اما انتظار میرود که توان سوددهی آتی سود آنها از سطح جاری بالاتر باشد، اینها شرکتهایی هستند که عملیات خود را بهبود می بخشند اما هنوز مشکلات عملیاتی آنها حل نشده است.

 

۳- ²Qiang Cheng² درسال ۲۰۰۵ در دانشگاه British Columbia پژوهشی تحت عنوان “عوامل تعیین کننده RI” را انجام داد که در مجله “بررسیهای حسابداری” منتشرشد. در این مقاله با تحلیل و بررسی تأثیر پروسه های ارزش زایی و ثبت ارزش بر ROE غیر عادی، عوامل سود مازاد (RI) که با BV ارزیابی می شود یعنی همان بازده غیر عادی حقوق صاحبان سهام را مورد بررسی قرار داده و بیان کرد که ROE غیر عادی صنعت با متمرکز کردن صنعت و موانع ورود به صنعت و عوامل حسابداری محافظه کارانه صنعت افزایش می یابد و ترکیب عوامل فوق و سهم بازار شرکت و اندازه شرکت با مدل RI توانایی مدل را در توضیح نسبت P/B افزایش می دهد.
۴- پژوهشی در سال ۱۹۹۸ توسط ²Cooper ,R. and Kaplan² و در کشور انگلیس با عنوان”رابطه تجربی بین RI و ارزش بازار” انجام شد. هدف از انجام این پژوهش را ادعاهای اخیر بیان کرده اند اینکه RI معیار بهتری برای استفاده در برنامه ریزی داخلی و کنترل فعالیتها نسبت به سود می باشد. با انجام این پژوهش به این نتیجه رسیده اند که RI نسبت به سود رابطه بهتری با ارزش بازار در مورد هزینه های پژوهش و توسعه و افتتاح و بستن ارزشهای اسمی دارد. همچنین مدارکی مبنی بر حمایت از استفاده RI در برنامه ریزی و کنترل ارائه شده است.
۵- در سال ۲۰۰۲ در کشور اسپانیا ²Pablo Fernández² در مقاله ای با عنوان “سه روش ارزشیابی مدل سود باقیمانده و مدل جریان نقدی تنزیل شده” نشان داد که سه روش شامل منفعت اقتصادی (EP)، EVA و ارزش افزوده نقدی (CVA) در دو مدل سود باقیمانده و جریان نقدی تنزیل شده بازده یکسان دارند.
پیشینه تحقیق:
پیشینه تحقیقات داخلی:
تاکنون در ایران تحقیقی که از حیث موضوع، اهداف و فرضیه ها مشابه این تحقیق باشد مشاهده نشده است با توجه به جدید بودن مفهوم مدیریت هزینه در ایران تحقیقات اندکی در این مورد انجام شده است خالقی مقدم (۱۳۷۷) دقت پیش بینی سود توسط شرکت ها که توسط مدیریت اعلام می شود را در ۴۵ شرکت بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده است ارتباط ۴ متغیر قیمت سهام، اندازه، عمر شرکت و درجه اهرم مالی با دقت پیش بینی سود را با استفاده از رگرسیون های یک و چند متغیره مورد آزمون قرار داده نتایج آزمون فقط ارتباط بین دقت پیش بینی و متغیرهای قیمت سهام و اندازه شرکت را تایید نمود.
²خالقی مقدم² و ²کرمی² ۱۳۹۲ در تحقیقی با عنوان پیش بینی سود با استفاده از مدل مبتنی بر تغییر پذیری و مدیریت هزینه به بررسی قدرت مدل پیش بینی سود مبتنی بر تغییر پذیری و مدیریت هزینه در مقایسه با مدل های پیش بینی سود می پردازد. در این پژوهش جهت انجام تجزیه و تحلیل ها از داده های ۸۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۲ استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که توان مدل پیش بینی سود مبتنی بر تغییر پذیری هزینه و مدیریت هزینه به صورت معناداری بیشتر از دیگر مدل های پیش بینی است.
در تحقیقی دیگر ²نمازی² و ²دوانی پور² در سال ۱۳۹۱ با عنوان بررسی تجربی رفتار مدیریت هزینه ها در بورس اوراق بهادار تهران مدیریت هزینه های اداری، عمومی و فروش را مورد واکاوی قرار داده اند نتایج این پژوهش که بر اساس اطلاعات ۵۰ شرکت فعال در بورش و صنایع مختلف برای یک دوره ۱۰ ساله از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۶ است نشان میدهد در ازای ۱% افزایش در سطح فروش، هزینه های اداری، عمومی و فروش ۶۵% افزایش می یابد؛ در حالی که در ازای ۱% کاهش در سطح فروش هزینه های اداری، عمومی و فروش ۴۱% کاهش می یابد. در این پژوهش همچنین چگونگی تغییر در شدت مدیریت هزینه ها در

 

عکس مرتبط با اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *