دانشجویی

بررسی رابطه بین تعلق سازمانی با رضایت شغلی، تعهد سازمانی، اشتراک دانش کارکنان شهرداری های استان هرمزگان- قسمت ۲۷

در فصول گذشته به بررسی رابطه بین تعلق سازمانی با رضایت شغلی، تعهد سازمانی، اشتراک دانش کارکنان شهردار ی های استان هرمزگان پرداخته شد. در فصول یک و دو به بیان کلیات، مبانی نظری و پیشینه پژوهشی، فصل سه به روش شناسی مرتبط با پژوهش و همچنین جامعه و نمونه آماری و روش تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شد. در فصل چهار نیز دادهها تحلیل گشت و نتایج آن ارائه گردید. در این فصل پس از ارائه خلاصهای از نتایج پژوهش و ارائه بحث و نتیجه گیری به بیان محدودیتهای پژوهش و در پایان به ارائه پیشنهادهای پژوهش و محدودیت ها پرداخته می شود.
۵-۲- تفسیر یافته ها
فرضیه اول:۱- تعلق سازمانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتراک دانش کارکنان شهرداری های استان هرمزگان در حد مطلوبی است.
یافتهها نشان داد که میانگین تعلق سازمانی و ابعاد آن و متغیرهای رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتراک کارکنان شهرداریهای استان هرمزگان از سطح کفایت مطلوب بهطور معناداری بالاتر هستند. یافتهها با نتایج کریمی زنگنه (۱۳۹۱) و جاودانی (۱۳۹۰) هم راستا می باشد.
۱- با توجه به یافتهها میتوان گفت کارکنان احتمالا به طور مطلوب در کارشان احساس می کنند که سرشار از انرژی هستند. همچنین در سایر ویژگی ها نیز آنچنان که ادراک در خد مطلوبی قرار داشتند در مجموع می توان گفت کارکنان در ویژگی های زیر مطلوب ارزیابی شدند:
۱- کاری که انجام می دهند برایشان پر از معنا و هدف است. وقتی کار میکنند زمان مثل برق می گذارد. در کار احساس قوی بودن و نیرومندی میکند. به کارشان مشتاق هستند. زمانی که مشغول کارند، هر چیز اطراف خود را فراموش می کنند. شغل آنها برایشان الهام بخش است. وقتی که صبح از خواب بیدار می شوند دوست دارند بروند سر کار. احساس می کنند وقتی که کار می کنند خوشحالند. از این شغلی که دارند احساس غرور می کنند. در کارشان غرق شده اند. می توانند برای مدت طولانی بدون وقفه به کار ادامه دهند کار شان چالشی است. وقتی کار می کنند خیلی زیاد درگیر کار می شوند. در کارشان اگر مشکلی پیش بیاید قادرند دوباره قوی خوشحال و موفق باشند. این مشکل است که خودشان را از درگیری و توجه به کارشان جدا کنند. در کارشان همیشه استقامت و پشتکار دارند حتی وقتی که کارها خوب پیش نرود (تعلق سازمانی). چنانچه ادراک شد این ویژگی ها در کارکنان شهرد اری در حد مطلوب بود.
۲- همچنین از یافته های بدست آمده چنین استنباط شد که کارکنان شهرداری کاری انجام می دهند در حد مطلوبی متناسب با توانایی هایشان است.آمورش های شغلی مناسبی را دریافت می کنند. فرضت کافی بهبود مهارت هیشات را دارند. کارشان چالشی و جالب است. وظایف شغلیشان رضایت بخش و ارزشمند است. کارشان فرصت کسب تجربه کاری در حوزه‌های چالشی جدید را فراهم می‌کند. کارشان ارزشمند است. بر کارشان تا حد مطلوبی کنترل شخصی دارند. میزان کاری که انجام می دهند مناسب است. در نهایت از شغل خود راضی هستند و رضایت آنان در حد مطلوبی بود (رضایت شغلی).
۳- همچنین با توجه به نتایج نشان داده شد کارکنان در در تعهد خود در وضعیت مطلوبی قرار دارند. می توان چنین استنباط نمود که آنان در حد مطلوبی که خیلی خوشحال می شوند که مابقی دوره خدمتشان را در این سازمان بگذرانند. از اینکه درباره سازمان محل کارشان با افراد بیرون از آن صحبت کنند لذت می برند. واقعاً احساس میکنند که مشکلات این سازمان مشکلات خودشان نیز هست. به سازمان دیگری نمی توانند علاقه پیدا کنند. در سازمان محل کارشان، خود را عضوی از خانواده احساس میکنند. از لحاظ عاطفی علاقه مطلوبی به این سازمان دارند. این سازمان برای آنها معنا و اهمیت شخصی بسیار زیادی دارد. احساس تعلق زیادی به سازمان محل کار خود دارند. از عواقب ترک کار فعلی خود در این ترسی دارند. در حال حاضر، باقی ماندن در سازمان محل کارشان به همان اندازه که ناشی از ضرورت اشتغال است، ناشی از تمایل شخصی خود برای کار در این سازمان نیز هست. اعتقاد دازند که فرد باید به محل کار و سازمان خود وفادار بماند. اعتقاد به ارزش اخلاقی وفادار ماندن به یک سازمان، به آنها یاد داده شده است (تعهد سازمانی).
۴- با توجه به نتایج بدست آمده می توان چنین استنباط نمود که کارکنان شهرداری در حد مطلوبی دانش واقعی و یا آنچه از کارشان می دانند را با همکاراننشان در میان می گذارند. دانش کسب و کار در مورد مشتریان، محصولات، تامین کنندگان و رقبا را با همکارانشان در میان می گذارند. اطلاعات و گزارش های داخلی و سایر مدارک و گزارشات رسمی را با همکارانشان در میان می گذارند. دانشی که از تجربه کاری یشان کسب کرده اند را با همکارانشان در میان می گذارند. دانش یا شیوه های کار در تجارت از محل کار را با همکارانشان در میان میگذارند. تخصصشان را بوسیله آموزش و مشاوره با همکارانشان به اشتراک میگذارند (اشتراک دانش).
کلیه ویژگی های ذکر شده از متغیرهای پژوهش در کارکنان شهرداری آنجنان که ادراک شد در حد مطلوب بود.
فرضیه دوم: ۲- به نظر می رسد رابطه معناداری بین ابعادتعلق سازمانی و رضایت شغلی کارکنان شهرداری های استان هرمزگان وجود دارد.
یافتهها نشان داد که بعد قدرت رابطه‌ی مثبت و معناداری با میزان رضایت شغلی کارکنان شهرداریهای استان هرمزگان دارد بعد فداکاری رابطه‌ی مثبت و معناداری با میزان رضایت شغلی کارکنان شهرداری های استان هرمزگان دارد. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بعد جذب و شیفتگی رابطه‌

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

ی مثبت و معناداری با میزان رضایت شغلی کارکنان شهرداری های استان هرمزگان دارد یافتهها یا نتایج پژوهش عیسی خانی و همکاران (۱۳۹۱)، عموزاد خلیلی و اسکندری (۱۳۹۱)، فانی و همکاران (۱۳۹۰)، طهماسبی (۱۳۸۶) ، فرهادیان (۱۳۸۲)، پارکز و لنگ فورد (۲۰۰۸)، ساکس (۲۰۰۶)، هاکانن و همکاران (۲۰۰۶)، انگونی و همکاران (۲۰۰۶)، یون و آلن (۲۰۰۵)، شاوفلی و بکر (۲۰۰۴)، کانلی و کلاوی (۲۰۰۲) هم راستا میباشد.
با توجه به یافتهها میتوان گفت کارکنان احتمالا تعلق کارکنان به سازمان توانسته است رضایت شغلی آنان را تحت تاثیر قرار دهد. همچینی می توان گفت که در کارشان احساس می کنند که سرشار از انرژی هستند. کاری که انجام می دهند برایشان پر از معنا و هدف است. وقتی کار میکنند زمان مثل برق می گذارد. در کار احساس قوی بودن و نیرومندی میکند. به کارشان مشتاق هستند. زمانی که مشغول کارند، هر چیز اطراف خود را فراموش می کنند. شغل آنها برایشان الهام بخش است. وقتی که صبح از خواب بیدار می شوند دوست دارند بروند سر کار. احساس می کنند وقتی که کار می کنند خوشحالند. از این شغلی که دارند احساس غرور می کنند. در کارشان غرق شده اند. می توانند برای مدت طولانی بدون وقفه به کار ادامه دهند کار شان چالشی است. وقتی کار می کنند خیلی زیاد درگیر کار می شوند. در کارشان اگر مشکلی پیش بیاید قادرند دوباره قوی خوشحال و موفق باشند. این مشکل است که خودشان را از درگیری و توجه به کارشان جدا کنند. در کارشان همیشه استقامت و پشتکار دارند حتی وقتی که کارها خوب پیش نرود. می توان گفت این ویژگیها به احتمال زیاد توانسته موجب ارزیابی بالای رضایت شغلی شان شود. چنانچه ادراک شد ویژگی های مورد ذکر از تعلق سازمانی خود توانسته به احتمال فراوان موجب افزایش میزان رضایت شغلی شود.
فرضیه سوم: ۳- به نظر می رسد رابطه معناداری بین ابعاد تعلق سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان شهرداری های استان هرمزگان وجود دارد.
یافتهها نشان داد که بعد قدرت رابطه‌ی مثبت و معناداری با میزان تعهد سازمانی کارکنان شهرداریهای استان هرمزگان دارد. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بعد فداکاری رابطه‌ی مثبت و معناداری با میزان تعهد سازمانی کارکنان شهرداری های استان هرمزگان دارد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بعد جذب و شیفتگی رابطه‌ی مثبت و معناداری با میزان تعهد سازمانی کارکنان شهرداری های استان هرمزگان دارد. یافتهها یا نتایج پژوهش عیسی خانی و همکاران (۱۳۹۱)، عموزاد خلیلی و اسکندری (۱۳۹۱)، فانی و همکاران (۱۳۹۰)، طهماسبی (۱۳۸۶) ، فرهادیان (۱۳۸۲)، پارکز و لنگ فورد (۲۰۰۸)، ساکس (۲۰۰۶)، هاکانن و همکاران (۲۰۰۶)، انگونی و همکاران (۲۰۰۶)، یون و آلن (۲۰۰۵)، شاوفلی و بکر (۲۰۰۴)، کانلی و کلاوی (۲۰۰۲) هم راستا میباشد.
با توجه به یافتهها میتوان گفت کارکنان احتمالا تعلق کارکنان به سازمان توانسته است تعهد سازمانی آنان را تحت تاثیر قرار دهد. همچینن می توان گفت که در کارشان احساس می کنند که سرشار از انرژی هستند. کاری که انجام می دهند برایشان پر از معنا و هدف است. وقتی کار میکنند زمان مثل برق می گذارد. در کار احساس قوی بودن و نیرومندی میکند. به کارشان مشتاق هستند. زمانی که مشغول کارند، هر چیز اطراف خود را فراموش می کنند. شغل آنها برایشان الهام بخش است. وقتی که صبح از خواب بیدار می شوند دوست دارند بروند سر کار. احساس می کنند وقتی که کار می کنند خوشحالند. از این شغلی که دارند احساس غرور می کنند. در کارشان غرق شده اند. می توانند برای مدت طولانی بدون وقفه به کار ادامه دهند کار شان چالشی است. وقتی کار می کنند خیلی زیاد درگیر کار می شوند. در کارشان اگر مشکلی پیش بیاید قادرند دوباره قوی خوشحال و موفق باشند. این مشکل است که خودشان را از درگیری و توجه به کارشان جدا کنند. در کارشان همیشه استقامت و پشتکار دارند حتی وقتی که کارها خوب پیش نرود. می توان گفت این ویژگیها به احتمال زیاد توانسته موجب ارزیابی بالای تعهد سازمانی شان شود. چنانچه ادراک شد ویژگی های مورد ذکر از تعلق سازمانی خود توانسته به احتمال فراوان موجب افزایش میزان تعهد سازمانی شان شود.
فرضیه چهارم: ۴- به نظر می رسد رابطه معناداری بین ابعاد تعلق سازمانی و اشتراک دانش کارکنان شهرداری های استان هرمزگان وجود دارد.
یافتهها نشان داد که بعد قدرت رابطه‌ی مثبت و معناداری با میزان اشتراک دانش کارکنان شهرداریهای استان هرمزگان دارد. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بعد فداکاری رابطه‌ی مثبت و معناداری با میزان اشتراک دانش کارکنان شهرداریهای استان هرمزگان دارد. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بعد جذب و شیفتگی رابطه‌ی مثبت و معناداری با میزان اشتراک دانش کارکنان شهرداری های استان هرمزگان دارد. یافتهها یا نتایج پژوهش عیسی خانی و همکاران (۱۳۹۱)، عموزاد خلیلی و اسکندری (۱۳۹۱)، فانی و همکاران (۱۳۹۰)، طهماسبی (۱۳۸۶) ، فرهادیان (۱۳۸۲)، پارکز و لنگ فورد (۲۰۰۸)، ساکس (۲۰۰۶)، هاکانن و همکاران (۲۰۰۶)، انگونی و همکاران (۲۰۰۶)، یون و آلن (۲۰۰۵)، شاوفلی و بکر (۲۰۰۴)، کانلی و کلاوی (۲۰۰۲) هم راستا میباشد.
با توجه به یافتهها میتوان گفت کارکنان احتمالا تعلق کارکنان به سازمان توانسته است تعهد سازمانی آنان را تحت تاثیر قرار دهد. همچینن می توان گفت که در کارشان احساس می کنند که سرشار از انرژی هستند. کاری که انجام می دهند برایشان پر از معنا و هدف است. وقتی کار میکنند زمان مثل برق می گذارد. در کار احساس قوی بودن و نیرومندی میکند. به کارشان مشتاق هستند. ز
مانی که مشغول کارند، هر چیز اطراف خود را فراموش می کنند. شغل آنها برایشان الهام بخش است. وقتی که صبح از خواب بیدار می شوند دوست دارند بروند سر کار. احساس می کنند وقتی که کار می کنند خوشحالند. از این شغلی که دارند احساس غرور می کنند. در کارشان غرق شده اند. می توانند برای مدت طولانی بدون وقفه به کار ادامه دهند کار شان چالشی است. وقتی کار می کنند خیلی زیاد درگیر کار می شوند. در کارشان اگر مشکلی پیش بیاید قادرند دوباره قوی خوشحال و موفق باشند. این مشکل است که خودشان را از درگیری و توجه به کارشان جدا کنند. در کارشان همیشه استقامت و پشتکار دارند حتی وقتی که کارها خوب پیش نرود. می توان گفت این ویژگیها به احتمال زیاد توانسته موجب ارزیابی بالای تعهد سازمانی شان شود. چنانچه ادراک شد ویژگی های مورد ذکر از تعلق سازمانی خود توانسته به احتمال فراوان موجب افزایش میزان تعهد سازمانی شان شود.
تفسیر یافته های جانبی:

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *