پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درباره اعتبار امر مختوم، اعتبار امر مختومه، قانون نمونه

ی دارای یک نوع مأموریت قضایی است و وظیفه وی حل‌وفصل اختلاف از طریق صدور تصمیمی قاطع به نام “رأی داوری” است و رأی داوری عملی است که داوران به‌موجب آن مسئله ارجاعی از ناحیه Read more…

By mitra7--javid, ago