مقدار ماکزیمم توان می شود و همچنین منحنیهای پلاریزاسیون مربوط به فشارهای بالاتر در شکلهای (۵-۵) و (۵-۷) نشان دهنده راندمان بالاتر و بازدهی بهتر پیل سوختی است اما نکته قابل توجه در مقایسه با افزایش فشار در سمت آند و کاتد، حساسیت بیشتر پیل سوختی نسبت به افزایش فشار در سمت آند است. در مقایسه دو شکل (۵-۲) و (۵-۴) مشخص است که شیب

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه میرود.، رنگی،، شناساگر، چربیدوست
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید