دانلود پایان نامه

رنگ های قرمز،زرد،و آبی در حمام رنگ به کار گرفته می شوند. این سه رنگ لازم نیست ساختار شیمیایی یکسانی داشته باشند.آنها ممکنست شامل کروموفورهای متفاوتی باشند]۱۴.[وبر و همکارانش۸۴ نشان دادند که رنگ های آنتراکوئینون۸۵ دومین گروه مهم از رنگ های نساجی بعد از آزو است]۱۴[.
حذف متیل اورانژ و متیلن بلو از فاضلاب:
متیل اورانژ و متیلن بلو

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد دربارهتکرارپذیری، فرمانبرداری، تعقیب و گریز
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید