مورد مطالعه قرار گرفت. تحت شرایط متفاوت آزمایشگاهی با افزایش زمان میزان جذب هم افزایش یافت و در حدود ۲۰-۱۵ دقیقه به تعادل رسید.
اصلاح جاذب توسط نیتریک اسید و هیدروکسیل آمین هیدروکلراید ظرفیت جذب جاذب را بهبود داد]۲۹[.
پارامترهای جذب توسط ایزوترم فرندلیچ و لانگمویر مدل شد و ثابت ها تعیین شدند. سینتیک جذب به خوبی به کمک یک معادله

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیقایدئولوژی، طلاق، روابط قدرت
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید