دانلود پایان نامه

د:
روش فیزیکی
روش شیمیایی
اکسیداسیون فوتو شیمیایی
روش های بیولوژیکی]۳۰[
مطالعه سینتیک و ایزوترم جذب نیکل۹۰ از فاضلاب رنگی توسط کامپوزیت PPy/PVA:
این مقاله به مطالعه جذب یون های Ni از فاضلاب رنگی توسط جاذب های کامپوزیت PPy/PVA می پردازد.این آزمایش ها در یک سیستم ناپیوسته انجام شد و بررسی ساختار جاذب توسط SEM وFTIR انجام

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع هوش هیجانی، پرخاشگری، بهزیستی روانشناختی، ورزشکاران
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید