فرآیندی
پارامتر
مقدار بهینه
دمای سلول (oC)
۷۵
فشار آند (bar)
۵/۴
فشار کاتد (bar)
۵

در جدول (۵-۲) مقادیر بهینه حاصل شده از الگوریتم ژنتیک حاضر با مقادیر بهینه به دست آمده از آزمایشات عملی که توسط سلیمان و همکارش]۱[ در سال ۲۰۰۷ بصورت آزمایشگاهی به دست آورده است مقایسه شده است.

جدول (۵-۲) مقایسه مقادیر بهینه بدست

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره چسب، چسپاندن، استوانهای،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید