معادلات پیل سوختی در دو بعد منحنی پلاریزاسیون و سپس توان قابل رسم است و از روی منحنی توان، ماکزیمم مقدار توان بعنوان تابع برازندگی در نظر گرفته شده است. جداول (ب-۱) تا (ب-۱۰) مقادیر ماکزیمم توان را که به عنوان تابع برازندگی در نظر گرفته شدهاند نشان میدهد.

۵-۲ اجرای الگوریتم ژنتیک لینک شده با MATLAB Simulink
پس از به دست

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید