دانلود پایان نامه

کاهش ترکیب شدن زوج الکترون حفره شده و نیز با القاء جابجایی بتو-کرومیک سبب کاهش بندگپ شده که باعث می شوند نور مرئی را بهتر جذب کند]۳۰[.
همراه شدن TiO2 با اکسیدهای نیمهرسانا جداسازی الکترون حفره را تحت تابش افزوده و باعث خاصیت فوتوکاتالیستی بهتر می شود. در کامپوزیتی از ZnO/TiO2 ، انتقال الکترون از تراز هدایت ZnO فعال نوری به تراز

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع روان رنجورخویی، تسلط بر محیط، پذیرش خود
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید