می دهد.
* پتانسیل مرجع با افزایش دما ، افزایش مییابد، که این امر میتواند به وسیله افزایش نفوذپذیری هیدروژن با افزایش دما توجیه شود.
* با افزایش دما، ظرفیت گاز برای حمل آب افزایش مییابد و از طرفی در دماهای پایین امکان تبدیل بخار آب موجود در گازها، به قطرات آب نیز وجود دارد.

۵-۴ تاثیر فشار بر عملکرد پیل سوختی
رفتار پیل سوختی

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان --------، C=N، )در، ?-?*(آزومتین
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید