دارد.

شکل ۳-۵- دستگاه آزمونگر ساخته

۳-۴- روش اجرا
ابتدا از آزمودنیها خواسته شد قبل از اجرا، حرکات کششی و جنبشی را جهت گرم کردن مفاصل و عضلات کمربند شانهای انجام دهند. پس از آشنایی با روش اجرای پرتکل، آزمون به صورت ایستاده انجام شد در حالی که دست در وضعیت طبیعی بدون چرخش داخلی یا خارجی باشد و آرنج اکستنشن داده است. بازو در