عضلات دلتوئید قدامی، میانی و خلفی و عضلات ذوزنقه فوقانی، میانی و تحتانی و عضله فوقخاری در شانه سمت راست میباشند. برای ثبت فعالیت الکتریکی عضلات از الکترودهای سطحی استفاده شد.

شکل ۳-۶- وضعیتهای مختلف ایزومتریک تست شده در سه صفحه فرونتال، اسکپشن و ساجیتال در زوایای صفر، ۳۰،۶۰ و ۹۰ درجه

۳-۵-پرتکل آزمایشی
برای نرمال

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی، دانشجویان، دانشجویان دختر، هوش هیجانی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید