الکتریکی عضلات نیز ثبت شد. بعد از ثبت فعالیت الکترومایوگرافی عضلات وزنه را از آزمودنی گرفته و بازهم دست در همان زاویه باقی میماند.
۳-۸- ابزارهای تحقیق
* اندازهگیری قد و وزن با استفاده از ترازوی ترکیبی Seca قد سنج مدل Vogel & Halke انجام شد.
* جهت تعیین شانه نرمال :
۱- از صفحه شطرنجی
۲- بررسی تاریخچه صدمات ورزشی و آسیبهای

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه بالقوهای، یونها، باشدتغییر، غلظتی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید