یون H+ میباشد. پروتونزدایی از شناساگر باعث پاسخ نوری میشود، زیرا پارامترهای نوری مانند جذب، فلورسانس یا فسفرسانس تغییر کرده است.تعادل کلی بین نمونه و غشاء آلی به این صورت نوشته میشود:

شکل ۱-۱۰- مکانیسم تبادل یون برای تشخیص و اندازهگیری یک آنالیت کاتیونی در حسگر نوری
غشاء علاوه بر فعالیت یون آنالیت به

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع سلامت روان، هوش هیجانی، منبع کنترل درونی، منبع کنترل
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید