اغلب از همین دیودها استفاده میشود) نور چند طولموجی باید بررسی شود، به عنوان مثال معادله (۱-۳۲) به این معادله تبدیل میشود:
(۱- ۳۴)
همانطور که از معادله(۱-۳۴) پیداست جذب با غلظت گونه شیمیایی رابطه خطی ندارد.

۱-۲۲- شیمی پاسخ