دانلود پایان نامه

بهداشت محیط اجتماعی،تحرک، فرهنگ و مذهب ، محیط طبیعی و سیاست ها شاخص های ذهنی کیفیت زندگی که مفاهیمی همچون احساس رضایتمندی از زندگی، رفاه و آسایش جسمی و روانی و شادکامی توصیف می شود.(الیور،۱۹۹۷).
ریف برای کیفیت زندگی ۶ عامل در نظر می گیرد:
پذیرش خود
هدف داشتن در زندگی
رشد شخصی
تسلط بر محیط
خود مختاری
روابط مثبت با

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیقصدا و سیما، تحول فرهنگی، منزلت اجتماعی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید