قلمرو رفتاری فعالیتی شامل:ظرفیت و پذیرش مراقبت از خودو انجام کار و فعالیت و حرکت
۵- قلمرو مادی شامل:وضعیت اقتصادی و مالی فرد
ید الیور و همکاران(۱۹۹۷) عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی در سه طبقه قرار می گیرند:
۱- مشخصات فردی شامل متغییرهای دموگرافیک
۲- شاخص های عینی کیفیت زندگی که شرایط محیطی هستند و بر متغییر های مربوط به رفاه،

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع سبک هویت، بهزیستی روان شناختی، روان شناختی، رگرسیون
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید