آزمون
۳.۷۰
۰.۹۴
۳.۶۰
۰.۹۶

پس آزمون
۷.۲۰
۰.۹۱
۴.۵۰
۱.۰۸

جدول شماره ۴-۲: میانگین و انحراف استاندارد نمرات پرسشنامه افسردگی بک در درمان شناختی – رفتاری،درمان دارویی و درمان ترکیبی در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی گروه کنترل و گروه آزمایش
متغیر
مرحله
گروه

آزمایش
کنترل

میانگین (M)
انحراف

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع the، a، appropriate، of
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید