مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

پژوهش – پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان …

عادتتمایلاتشرایط تسهیل گررفتــــــــارشکل (۲-۷) مدل رفتاری تریاندس (چنگ و چیونگ، ۲۰۰۱)۲-۹-۷- نظریه تناسب وظیفه ـ فناوری[۵۳] :هسته مرکزی این نظریه بر توانمندی و قابلیتهای فناوری در برابر اجرای وظایف محوله به فرد مبتنی است. این به معنای توانمندی فناوری اطلاعات برای حمایت از یک وظیفه محوله به فرد است (گودهو[۵۴]و تامپسون[۵۵]، ۱۹۹۵). مدل تناسب وظیفه ـ […]