پایان نامه - مقاله و پروژه

تحقیق دانشگاهی – ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان- قسمت ۲۴

اصول اخلاقی در انتخابمصرف کننده :رویکردمدلسازی چند متغیره متغیرهای این پژوهش عبارتنداز :نیت رفتاری (متغیرمستقل)،نگرش (متغیروابسته) ،کنترل رفتاری ادراک شده (متغیروابسته)،تعهد اخلاقی (متغیروابسته) ، هویت از خویش (متغیر وابسته) .این پژوهش به طور فزاینده به افزایش تقاضا برای انتخاب‌هایاخلاقی در بازارجهانی اشاره می کند. برای آزمودن اهمیت و کشفارتباط بین فاکتورهای مهم اثرگذار برانتخاب مصرف‌کننده […]