پایان نامه - مقاله و پروژه

بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزشگذاری بیش از حد در شرکت‌های پذیرفته …

شمار و ماهیت یافته‌های شناسایی شده از طریق برنامه‌های بررسی کیفیت داخلی مؤسسات می تواند نشانگر کیفیت حسابرسی باشد. این شاخص می تواند در طی زمان اطلاعات مقایسه‌ای برای ارزیابی سمت وسوی تلاش‌های مؤسسه برای بهبود کیفیت حسابرسی را ارائه کند. افزون براین، داشتن یافته‌های فراوان داخلی به همراه راه‌حل‌های مناسب، می تواند روش کاملی […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

منابع مقالات علمی : بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزشگذاری بیش از حد در شرکت‌های پذیرفته …

۲-۱۳-۱-۳ زمان تخصیص یافته به مشتریان ۳۵۲-۱۳-۱-۴ جابه‌جایی و گردش کارکنان حسابرسی ۳۵۲-۱۳-۱-۵ میانگین سوابق کاری و ترکیب گروه‌ها ۳۵۲-۱۳-۱-۶ ورزیدگی و تجربه‌ی صنعت ۳۶۲-۱۳-۱-۷ میزان آموزش حسابرسان حرفه‌ای ۳۶۲-۱۳-۱-۸ مشورت‌های حسابداری و حسابرسی ۳۶۲-۱۳-۱-۹ برون سپاری کارها به مراکز خدمات ۳۶۲-۱۳-۱-۱۰ میزان استفاده از منابع خدمات فنی ۳۶۲-۱۳-۱-۱۱ استفاده از خدمات کارشناسان (متخصصان سایر رشته های غیر از حسابرسی) ۳۷۲-۱۳-۱-۱۲ حضور شرکا و مدیران در محل […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

دسترسی به منابع مقالات : تبیین رابطه بین محافظه کاری با پایداری اقلام تعهدی و نابهنجاری اقلام تعهدی- …

محافظه‌کاری عبارتست از تاییدپذیری متفاوت لازم برای شناسایی درآمدها و هزینهها، که منجربه کمنمایی سود و داراییها میشود.این تعریف بیانگر محافظه‌کاری مشروط[۸۷] است. در پژوهش‌ها اخیر، محافظه‌کاری را به دو نوع تقسیم کردهاند: نوع نخست، محافظه‌کاری پیش رویدادی[۸۸] است که محافظه‌کاری مستقل از اخبار[۸۹] و محافظه‌کاری نامشروط[۹۰] نیز خوانده شده است. محافظه‌کاری پیش رویدادی از به کارگیری آن دسته […]