پروژه و پایان نامه سری ششم

مقاله علمی با منبع : بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- قسمت …

۵ پایاب سد پاییز۱۳ زمستان ۱۷ بهار ۴۹ تابستان ۲۱ تجربیات طولانی و مشاهدات مستقیم نشان داده است که ذخایر برفی زیر ارتفاعات ۲۰۰۰ متری از سطح دریاهای آزاد به فاصله چند روز تصعید و تبخیر شده و بدون اینکه در جریان سطحی اثر گذارد از بین می‎رود، لذا ذخائر برفی مطمئنی برای پیش بینی […]