پروژه و پایان نامه سری ششم

مقایسه رابطه خودکارآمدی و فراشناخت در بین قبول شدگان و مردودین کنکور- قسمت ۳

سلسله اطلاعات استآگاهی از اینکه یادآوری کلمه به کلمه دشوارتر از بیانخلاصه یک مطلب استآگاهی از اینکه یادگیری دوبارۀ چیزی بسیارآسان تر ازیادگیری آن برای اولین بار است راهبرد: آگاهی از انواع راهبردهای شناختی آگاهی و استفاده از روشهای یادیار مانند تکرار،سازماندهی، خودآزمایی وتفسیرعلم به اینکه استفاده از راهبردها می تواند به عملکردموفقیت آمیز کمک کند […]