پایان نامه - مقاله و پروژه

مقاله علمی با منبع : مطالعه تطبیقی راهبردهای جذب سرمایه گذاری خارجی مورد مطالعه کشورهای ایران، ترکیه و …

توصیفی؛ این روش، توصیفی مفصل از موضوع مورد مطالعه ارائه می‌دهد. اکتشافی؛ به فهم بهتر موضوع مورد مطالعه کمک میکند.  کشف روابط متقابل جدید، کشف چشم‌انداز‌های تازه و کشف معانی جدید و بینش نو، همگی از اهداف مطالعه موردی است. ۴٫استقرایی؛ غالب مطالعات موردی، تکیه بر استدلال استقرایی دارند. مطالعات موردی قصد ارزش‌یابی فرضیه‌‌های از […]