پایان نامه - مقاله و پروژه

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان …

۲-۲-۱۱: عوامل موثر بر فضای فرهنگی و جو یک سازمانفضای سازمان، یک نظام به وجود آمده از اجزای به هم پیوسته میباشد که تغییر در تعدادی از این اجزاء بر همه اجزای دیگر اثر می گذارد. سه بخش عمده نظام فرهنگ سازمانی بدین شرح است:۱- عوامل تعیین کننده فضای فرهنگی سازمان: نیروهایی که بر فضای […]