پایان نامه های ارشد سری هشتم

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان …

Q12-Q17 ۰٫۷۵ عدالت توزیعی Q18-Q28 ۰٫۷۸ عملکرد شغلی Q29-Q40 ۰٫۸۰ میانگین کل ۰٫۷۹ از آنجایی که ضریب آلفای محاسبه شده برای تمامی پرسشنامه در ابعاد مختلف بالاتر از ۷۰/۰ است، لذا پرسشنامه مورد نظر دارای پایایی قابل قبولی است.روش تجزیه و تحلیل داده‌هابرای بررسی روابط علی بین متغیرها به صورت منسجم کوشش های زیادی در […]

مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان …

۹۲۷% ۸ اضطراب ۴ ۸۳۳% ۹ استفاده از ICT ۴ ۸۹۸% ۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها :در این تحقیق بعد از توصیف متغیرها با استفاده از روش معادلات ساختاری، فرضیه های تحقیق آزمون شدند. مدل سازی معادلات ساختاری یکی از روش های نسبتاَ جدید آماری و از قوی ترین روش های تجزیه و تحلیل […]