پایان نامه - مقاله و پروژه

متن کامل – بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی- قسمت …

گیلسپی[۱۰۱] و همکاران (۲۰۰۸)، ارتباط بین فرهنگ سازمانی و رضایت مشتری در صنعت ساختمان سازی و فروشندگان اتومبیل را سنجیده اند. آنها برای شناخت فرهنگ سازمانی از مدل دنیسون استفاده کردهاند .نتایج این تحقیق نشان می دهد که بیشترین امتیاز در صنعت ساختمان سازی در بعد درگیر شدن در کار و بعد رسالت حاصل شده است […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

تحقیق – بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان …

وظایف را پارهای از وجود خویش تلقی نمودن، احساس مالکیت و تعلق به مسائل و موقعیتها داشتن.توانایی برقراری ارتباط با سایرین و توسعه آن(همان منبع، ۴۸).کلمز و بین[۹۱] (۱۳۷۴) معتقدند، مسئولیت به لحاظ لغوی به معنی توانایی پاسخ دادن و در عرف به معنای تصمیمگیری مناسب و موثر است.مقصود از تصمیم گیری مناسب آن است که […]