پایان نامه - مقاله و پروژه

پژوهش دانشگاهی – بررسی تطبیقی تاثیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر حمل و نقل در ایران و …

کاهش آلودگیصرفه جویی در مصرف منابع طبیعیکاهش مصرف سوختکاهش آلودگی محیط زیستکاهش واردات قراضهزیبا سازی فضای شهرها و جاده هاکاهش راه بندان و تلفات جانی و مالی ناشی از تصادفات خودروهای فرسودهکاهش اختلاف طبقاتی و تنش های آن.۲-۱۰ آنالیز بازاربازار در بخش از رده خارج کردن خودرو با۳ عامل اصلی ذیل تعیین میشود:در دسترس بودن […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

متن کامل – بررسی تطبیقی تاثیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر حمل و نقل در ایران …

۲-۱۱ روش های اصلی بازیافت یک خودروجداسازی قطعات برای دستیابی به قطعات یدکی و مواد اولیهمکانیزهغیر مکانیزهله کردن و خرد کردن خودرو و تفکیک قراضه هامحوطه تخلیه مایعات:در شکل ۲-۱۰ نمایی از یک دستگاه متحرک تخلیه مایعات را نشان می دهد که با قرار گرفتن خودرو بر روی آن در چندین مخزن مایعات مختلف تخلیه […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

پژوهش دانشگاهی – بررسی تطبیقی تاثیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر حمل و نقل …

۲-۴-۳ ایجاد چارچوب جدید در آلمان بر اساس دستورالعملELV…………………………………………………………….18۲-۴-۴ قوانین بازیافت خودرو در انگلستان……………………………………………………………………………………………۲۱۲-۵- نمای کلی صنایع خودرو در ژاپن………………………………………………………………………………………………………..۲۱۲-۵-۱- مدیریت وسایل نقلیه فرسوده در ژاپن،قانون بازیافت در ژاپن……………………………………………………….۲۱۲-۵-۲- فرازهایی از قانون بازیافت در ژاپن………………………………………………………………………………………….۲۲۲-۶- تاریخچه صنعت خودرو در ایران……………………………………………………………………………………………………….۲۳۲-۷- معیارهای فرسودگی خودروهای سواری……………………………………………………………………………………………….۲۴۲-۷-۱- ضرورت جایگزینی خودروهای فرسوده…………………………………………………………………………………….۲۵۲-۷-۲- عدم تناسب بین تولید بی رویه خودرو و خروج خودروهای فرسوده……………………………………………….۲۵۲-۷-۳- […]