پایان نامه - مقاله و پروژه

انعکاس واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و محیطی در آینه غزلیات حافظ- قسمت ۴۵

(۶ ، ۴۳۸ )پنج نوبت زدننوبت زدن ( نوعی نقاره ) بر در سرای بزرگان رسم بوده است. و به تناسب اهمیت مقام افراد چند نوبت بر در سرای ایشان میزدهاند. نوشتهاند که سه نوبت بیشترین تعداد نوبت زدن بوده است. به روایت فرهنگ نویسان نخستین کسی که پنج نوبت زد سنجر بود، اما شواهد […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

انعکاس واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و محیطی در آینه غزلیات حافظ- قسمت ۳۹

باده نوش از جام عالم بین که بر اورنگ جم شاهد مقصود را از رخ نقاب انداختی(۹ ، ۴۳۳ )خواجه خطاب به ممدوح خود شاه یحی میگوید: از جام جهان نما شراب بنوش وخوش باش که بر تخت پادشاهی و سلطنت تکیه زدی و به مراد و آرزوی خوی رسیدی(برزگر خالقی،۱۳۸۲ :۹۶۸).در فرهنگ ایران زمین، […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

متن کامل – انعکاس واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و محیطی در آینه غزلیات حافظ- قسمت ۳۷

( ۱ ، ۴۱۰ )خواجه این غزل را در مدح شاه شجاع سروده و از او تقاضای عفو دارد. زیرا در میان آل مظفر تنها شاه شجاع به حافظۀ خداداد و حفظ قرآن و آگاهی از رسوم شرع و حکمت شهرت دارد و او مفتی شرع بوده و شاعر با این کنایه و تعریض، شاه […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

منابع مقالات علمی : انعکاس واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و محیطی در آینه غزلیات حافظ- قسمت …

بازتاب ویژگیهای فرهنگی در غزلهای حافظاگر فرهنگ یک ملت رامجموعهای از زبان، ادب، ذوق، هنر، دانش و بینش، آداب و رسوم، معتقدات، خلق وخو و روحیات آن ملت بدانیم، میتوانیم حافظ را پیکره آرمانی فرهنگ ایرانی و مظهر عشق، معرفت، هنر، فلسفه و جهان بینی ایران و ایرانی بنامیم. این شاعران پارسی اتصال قوی و ناگسستی […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

انعکاس واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و محیطی در آینه غزلیات حافظ- قسمت ۹

۵ ـ ۸ ـ ۴ ـ ۲ پاییز ……………………………………………………………………………………………………………….۲۵۹۵ ـ ۸ ـ ۴ ـ ۳ زمستان ………………………………………………………………………………………………………… ۲۵۹۵ ـ ۹ اصطلاحات معماری در اشعار حافظ ………………………………………………………………………….. ۲۶۰۵ ـ ۱۰ هدف حافظ از بهکارگیری واژههای معماری ……………………………………………………………۲۶۱۵ ـ ۹ ـ ۱ برای وصف معشوق ……………………………………………………………………………………………… ۲۶۱۵ ـ ۹ ـ ۲ برای بیان مفاسد جامعه ……………………………………………………………………………………. ۲۶۱۵ […]