پایان نامه های ارشد سری هشتم

دسترسی متن کامل – بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان …

سازمان‌ها می‌‌توانند با ایجاد سیستم‌هایی منظم و منطقی برای ارائه‌ی پاداش به کارکنان تا حد زیادی ایجاد رفتار شهروندی را تسهیل کنند. تحقیقات گذشته نشان دهنده‌ی این مطلب است که افراد در کارهایی که احتمال دریافت پاداش وجود دارد بیشتر مشارکت می‌‌کنند. به همین خاطر توجه به سیستم‌های پاداش مؤثر و اقتضایی توسط سازمان در […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

انعکاس واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و محیطی در آینه غزلیات حافظ- قسمت …

نتایج حملۀ مغولمهمترین واقعهای که بعد از اسلام تاکنون روی داده است، فتنۀ هولناک تاخت و تاز مغول است که در اوایل قرن هفتم از مناطق شرقی شروع گشته، و در عرض مدت تقریباً چهل سال از سواحل دریای چین تا حدود شام و مصر، و همچنین دشت قبچاق و روسیه و پولونی و هنگری […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

سامانه پژوهشی – بررسی تطبیقی تاثیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر حمل و نقل …

در پایان ذکر این نکته ضروریست که در این زمینه موضوعات متعدد دیگری باقی مانده است که در خور توجه میباشد. بعنوان مثال این سوال که تا چه اندازه میتوان از استانداردهای فعلی مواد( مثلVDA-ISO و…) برای پیش بینی نتایج طراحی های مبتنی بر بازیافت استفاده کرد. مسلما نحوه توسعه سیستم نظارت در آلمان برای […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

مقاله دانشگاهی – بررسی تطبیقی تاثیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر حمل و نقل …

شکل ۵-۴: چگونگی فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در زمینه اسقاط خودرو در ایران………………………………………………….۶۷شکل ۶-۴: میزان سهولت انجام امور اسقاط و دسترسی آسان مردم به مراکز اسقاط…………………………………………………..۶۸شکل ۷-۴: بهترین امتیاز به مالکین خودروهای فرسوده در جهت اسقاط خودروهای خود…………………………………………۶۹شکل ۸-۴: سن مناسب برای فرسودگی خودرو در ایران……………………………………………………………………………………….۷۰شکل ۹-۴: افزایش هزینه بیمه شخص ثالث با افزایش […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

پژوهش دانشگاهی – بررسی تطبیقی تاثیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر حمل و …

۳-۶- ابزار و روش گردآوری آطلاعات………………………………………………………………………………………………….۵۹۳-۷- گزارش روایی و پایایی تحقیق………………………………………………………………………………………………………۶۰۳-۸- روش تجزیه وتحلیل………………………………………………………………………………………………………………….۶۰۴- فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………۶۱۴-۱- مقدمه……………….. …………………………………………………………………………………………………………………۶۲۴-۲- یافته های توصیفی……………….. ……………………………………………………………………………………………………۶۳۴-۲-۱- هدف از اسقاط خودروهای فرسوده…………………………………………………………………………………..۶۲۴-۲-۲ میزان تاثیر اسقاط خودروهای فرسوده برکاهش مصرف سوخت…………………………………………………۶۳۴-۲-۳- میزان تاثیر اسقاط خودروهای فرسوده بر افزایش ایمنی حمل ونقل و کاهش تصادفات………………… ۶۴۴-۲-۴- میزان تاثیر […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

فایل – بررسی تطبیقی تاثیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر حمل و نقل در ایران …

جدول۲-۸- شاخص تعداد کشته به یکصد هزار نفر جمعیت و تغییرات ان نسبت به سال ۱۳۷۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۴۹جدول۴-۱- هدف از اسقاط خودروهای فرسوده……………………………………………………………………………………………………..۶۲جدول۴-۲- میزان تاثیر اسقاط خودروهای فرسوده برکاهش مصرف سوخت………………………………………………………………۶۳جدول۴-۳- میزان تاثیر اسقاط خودروهای فرسوده برافزایش ایمنی حمل ونقل و کاهش تصادفات………………………………..۶۴جدول۴-۴- میزان تاثیر اسقاط خودروهای فرسوده بر کاهش آلودگی محیط زیست……………………………………………………..۶۵جدول۴-۵-چگونگی فرهنگ سازی و اطلاع […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

پژوهش دانشگاهی – بررسی تطبیقی تاثیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر حمل و نقل …

۲-۴-۳ ایجاد چارچوب جدید در آلمان بر اساس دستورالعملELV…………………………………………………………….18۲-۴-۴ قوانین بازیافت خودرو در انگلستان……………………………………………………………………………………………۲۱۲-۵- نمای کلی صنایع خودرو در ژاپن………………………………………………………………………………………………………..۲۱۲-۵-۱- مدیریت وسایل نقلیه فرسوده در ژاپن،قانون بازیافت در ژاپن……………………………………………………….۲۱۲-۵-۲- فرازهایی از قانون بازیافت در ژاپن………………………………………………………………………………………….۲۲۲-۶- تاریخچه صنعت خودرو در ایران……………………………………………………………………………………………………….۲۳۲-۷- معیارهای فرسودگی خودروهای سواری……………………………………………………………………………………………….۲۴۲-۷-۱- ضرورت جایگزینی خودروهای فرسوده…………………………………………………………………………………….۲۵۲-۷-۲- عدم تناسب بین تولید بی رویه خودرو و خروج خودروهای فرسوده……………………………………………….۲۵۲-۷-۳- […]