پایان نامه - مقاله و پروژه

تحقیق دانشگاهی – بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی۹۲- قسمت ۱۸

در این فصل نیز سازوکار حفظ درهمتنیدگی در محیطهای مارکوفی و غیرمارکوفی را برای دینامیک سه کیوبیتی مورد مطالعه قرار خواهیم داد و روشی برای حفظ درهمتنیدگی دربازه زمان طولانی پیدا میکنیم. همچنین متوجه میشویم که اثر غیرمارکوفی در دینامیک سه کیوبیتی برای حفظ درهمتنیدگی بسیار مهم میباشد.۶-۱ معرفی مدلدر این بخش ما سه قسمت […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

سامانه پژوهشی – بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی۹۲- قسمت ۱۲

در تقریب بورن- مارکوفی معادلهای مانند رد فیلد[۵۷] یا مادر[۵۸] حاصل میشود که برای سامانهی کوانتومی باز است. اساس این تقریب در بسیاری از همدوسیهای کوانتومی به صورت یک سامانهی کوانتومی منفرد که به طور برگشت ناپذیر با محیط جریان پیدا میکند. همچنین دینامیک ناهمدوسی به صورت آهنگ واپاشی نمایش داده میشود.در صورتیکه محیط حافظهدار باشد یعنی […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

سامانه پژوهشی – بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی۹۲- قسمت ۱۳

همچنین نشان دهندهی حالت میدان حاوی یک فوتون درمد ام میباشد. با بکار بردن معادلهی شرودینگر رابطهی (۲٫۲) و رابطهی تحول زمانی (۴٫۸)، معادلات حاکم به صورت ذیل هستند،(۴٫۹) ،(۴٫۱۰) ،در روابط بالا نقطهی بالا نویس نشان دهندهی مشتق نسبت به زمان است. حال اگر رابطهی (۴٫۱۰) را در ضرب کنیم خواهیم داشت،(۴٫۱۱)اکنون اگر در طرفین رابطهی […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

سایت مقالات فارسی – بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی۹۲- قسمت ۱۴

،سپس تقریب مارکوفی را اتخاذ میکنیم،(۴٫۲۰)رابطهی (۴٫۲۰) یعنی در نظر گرفتن تقریبی که متغیر دینامیکی فقط به زمان حال بستگی دارد. بر اساس فیزیکی فرض میشود که زمان همبستگی محیط با شاخص زمانی سامانه به طور تقریب یکسان باشد و از هرگونه تحولات قبل از این زمان همبستگی، صرف نظر میشود. این بیان به این […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

دسترسی متن کامل – بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی۹۲- قسمت ۱۵

در مرحله بعدی، تحول زمانی آهنگ واپاشی ، خلوص و عامل ناهمدوسیرا با در نظر گرفتن تقریب غیرمارکوفی و جفتشدگی ضعیف بررسی میکنیم. محاسبهی معادلهی دیفرانسل انتگرالی در تقریب غیرمارکوفی را در پیوست (الف) نشان دادهایم و با توجه به همان شاخصهای قبلی استفاده شده در تقریب مارکوفی در نظر گرفتهایم. نمودارهای بدست آمده نمودار ۴٫۲ […]