پایان نامه های ارشد سری هشتم

تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )- قسمت ۳

سویا برای اولین بار در چین کشت شده و احتمالاً همزمان با اهلی کردن حبوباتی از قبیل عدس و نخودفرنگی در خاور نزدیک، بوده است. در نوشته های چینی که به ۲۸۰۰ سال قبل از میلاد بر می گردد، از این گیاه به عنوان یکی از ۵ گیاه عمده و با ارزش در چین یاد […]

پایان نامه های ارشد سری هشتم

پژوهش – ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلانی برای برنج ارگانیک- قسمت ۴

اعمال روشهای جامع مدیریت دام، با توجه کامل به سازگاریهای تکاملی آنها، نیازهای رفتاری و تأمین نیازهای دام از لحاظ نوع تغذیه، محل اسکان، وضعیت بهداشتی، زاد و ولد و پرورش نوزادانتوجه دقیق به تاثیر سیستم زراعی بر محیط زیست در مقیاس وسیعتر و حفاظت از حیات وحش و زیستگاهی طبیعی۲-۳-۱- مزایای عمده کشاورزی ارگانیک […]

پایان نامه های ارشد سری هشتم

ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلانی برای برنج ارگانیک- قسمت ۳

 تعریف مفاهیم کلیدیتمایل به پرداخت، خانوار شهری، برنج ارگانیک،استان گیلانتمایل به پرداخت: در علم اقتصاد به بالاترین قیمتی گفته می‌شود که یک فرد حاضر است برای یک خدمت یا کالا پرداخت کند.خانوار: در تعریف آماری، خانوار از چند نفر تشکیل می‌شود که با هم در یک اقامتگاه زندگی می‌کنند، با یکدیگر هم‌خرج هستند و معمولاً با هم […]

پایان نامه های ارشد سری هشتم

مقاله دانشگاهی – ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلانی برای برنج ارگانیک

۳-۸-۱- الگوی اقتصادسنجی انتخاب دوتایی لاجیت ۵۴۳-۸-۲- روش دو مرحله‌ای هکمن ۵۸۳-۹- جمع بندی ۶۰فصل چهارم ۶۱۴-۱- مقدمه ۶۲۴-۲- آمار توصیفی ۶۲۴-۵- نتایج مدل دو مرحله ای هکمن ۷۲۴-۵-۲- مرحله اول تفسیر نتایج الگو پروبیت ۷۲۴-۵-۱- مرحله دوم تفسیر نتایج رگرسیون خطی. ۷۳۴-۶- نتیجه آزمون دو مرحله ای هکمن ۷۳۴-۷- مقایسه دو روش الگوی لاجیت و هکمن ۷۴۴-۸- برآورد هزینه […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

تحقیق – تراکم کاشت لوبیا- قسمت ۱۸

۳-با وجود افزایش تراکم کاشت از ۵به۱۲ بوته در واحد سطح عملکرد غلاف خشک تفاوت آماری معنی داری را در این دو تراکم کاشت نشان نداد.۴-بیشترین عملکرد دانه خشک لوبیا با استفاده از مالچ به دست آمد.۵-تیمار مالچ با تراکم کاشت۲۰بوته در متر مربع به عنوان بهترین تیمار مشخص گردید.۶-اثر متقابل تراکم کاشت × کاربرد […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

تراکم کاشت لوبیا- قسمت ۸

آهن قابل جذب روی قابل جذب شن سیلیت رس بافت خاک واحد میلی اکی والان در لیتر پی پی ام پی پی ام درصد درصد درصد مقدار ۱۶ ۱/۲ ۱/۰ ۲۸ ۴۰ ۲۲ لوم ۳-۳ نحوه انجام آزمایش و طرح آزمایشی مورد استفادهبرای این مطالعه از آزمایش فاکتوریل یا طرح پایه بلوک های کامل تصادفی […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

مقاله – تراکم کاشت لوبیا- قسمت ۱۲

میانگین مربعات تکرارمالچتراکم کاشتمالچ × تراکم کاشتخطای آزمایشضریب تغییرات(%) ۲۱۳۳۱۴ n.s 08/22n.s58/33n.s 19/5n.s 47/16۵۱/۱۹۲۴/۱۰ n.s 2/1887463n.s 9/1612178*.* ۶/۷۴۵۷۸۴۶۶n.s 6/512809۷/۲۶۷۴۵۳۱۵۸/۲۰ *،** و ns به ترتیب معنی دار در سطح ۵و۱ درصد و عدم معنی دار شدن.۴-۳ اثر مالچ و تراکم کاشت بر عملکرد غلاف سبز لوبیانتایج تجزیه واریانس اثر مالچ و تراکم کاشت بر عملکرد غلاف […]