مقاله ها و پایان نامه ها

تحولات تقنینی ناظر بر نهاد تعدد جرم در نظام کیفری ایران

تعدد جرم در حقوق کیفری ایران حول سه محور قابل بررسی است. محور اول راجع به تعریف آن است علی رقم برخی تردیدها تعریف تعدد جرم در حقوق کیفری ایران پس از انقلاب نسبت به گذشته خود تغییری نکرده است. در خصوص تفکیک تعدد مادی به دو دسته تعدد مادی جرائم مختلف و مشابه است که مقنن […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

انعکاس واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و محیطی در آینه غزلیات حافظ- قسمت ۲۷

 اخیراً اوضاع سیاسی و اجتماعی شیراز در حال از هم پاشیدگی است و بر وفق مراد پیش میرود و حکومت قهر و غضب امیر مبارزالدینی در موضع ضعف و فتور و سراشیبی سقوط قرار گرفته است  و روزنه امید از دور سوسو میزند.حافظ نه تنها از محتسب نمیترسد از لوم  و سرزنش عوام نیز وحشتی […]