پایان نامه - مقاله و پروژه

مقاله دانشگاهی – بررسی تطبیقی تاثیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر حمل و نقل …

شکل ۵-۴: چگونگی فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در زمینه اسقاط خودرو در ایران………………………………………………….۶۷شکل ۶-۴: میزان سهولت انجام امور اسقاط و دسترسی آسان مردم به مراکز اسقاط…………………………………………………..۶۸شکل ۷-۴: بهترین امتیاز به مالکین خودروهای فرسوده در جهت اسقاط خودروهای خود…………………………………………۶۹شکل ۸-۴: سن مناسب برای فرسودگی خودرو در ایران……………………………………………………………………………………….۷۰شکل ۹-۴: افزایش هزینه بیمه شخص ثالث با افزایش […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

پژوهش دانشگاهی – بررسی تطبیقی تاثیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر حمل و …

۳-۶- ابزار و روش گردآوری آطلاعات………………………………………………………………………………………………….۵۹۳-۷- گزارش روایی و پایایی تحقیق………………………………………………………………………………………………………۶۰۳-۸- روش تجزیه وتحلیل………………………………………………………………………………………………………………….۶۰۴- فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………۶۱۴-۱- مقدمه……………….. …………………………………………………………………………………………………………………۶۲۴-۲- یافته های توصیفی……………….. ……………………………………………………………………………………………………۶۳۴-۲-۱- هدف از اسقاط خودروهای فرسوده…………………………………………………………………………………..۶۲۴-۲-۲ میزان تاثیر اسقاط خودروهای فرسوده برکاهش مصرف سوخت…………………………………………………۶۳۴-۲-۳- میزان تاثیر اسقاط خودروهای فرسوده بر افزایش ایمنی حمل ونقل و کاهش تصادفات………………… ۶۴۴-۲-۴- میزان تاثیر […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

فایل – بررسی تطبیقی تاثیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر حمل و نقل در ایران …

جدول۲-۸- شاخص تعداد کشته به یکصد هزار نفر جمعیت و تغییرات ان نسبت به سال ۱۳۷۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۴۹جدول۴-۱- هدف از اسقاط خودروهای فرسوده……………………………………………………………………………………………………..۶۲جدول۴-۲- میزان تاثیر اسقاط خودروهای فرسوده برکاهش مصرف سوخت………………………………………………………………۶۳جدول۴-۳- میزان تاثیر اسقاط خودروهای فرسوده برافزایش ایمنی حمل ونقل و کاهش تصادفات………………………………..۶۴جدول۴-۴- میزان تاثیر اسقاط خودروهای فرسوده بر کاهش آلودگی محیط زیست……………………………………………………..۶۵جدول۴-۵-چگونگی فرهنگ سازی و اطلاع […]