مقاله ها و پایان نامه ها

اثر شش هفته تمرینات اصلاحی موضعی و تمرینات عصبی­ عضلانی بر راستای زانو در پسران دارای زانوی پرانتزی در …

فصل حاضر، مبانی نظری و پیشینه تحقیق را شامل می­شود. در این فصل، ابتدا به مباحث نظری مرتبط با موضوع تحقیق پرداخته و سپس تحقیقات انجام شده در این زمینه ارائه می­شوند. 2-2. مبانی نظری 2-2-1. وضعیت بدنی بر اساس تعریف کمیته پوسچر آکادمی جراحی اورتوپدی امریکا در سال 1974، حالتی از تعادل اسکلتی­عضلانی است […]