پایان نامه - مقاله و پروژه

سامانه پژوهشی – بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی۹۲- قسمت ۱۲

در تقریب بورن- مارکوفی معادلهای مانند رد فیلد[۵۷] یا مادر[۵۸] حاصل میشود که برای سامانهی کوانتومی باز است. اساس این تقریب در بسیاری از همدوسیهای کوانتومی به صورت یک سامانهی کوانتومی منفرد که به طور برگشت ناپذیر با محیط جریان پیدا میکند. همچنین دینامیک ناهمدوسی به صورت آهنگ واپاشی نمایش داده میشود.در صورتیکه محیط حافظهدار باشد یعنی […]