پایان نامه - مقاله و پروژه

سامانه پژوهشی – بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان۸۹- قسمت ۱۳

۳-دریافت عواید سازمان تأمین اجتماعی توسط بانک رفاه۲-۵-۵-۱- پرداخت حقوق و مزایای کارکنان سازمان تأمین اجتماعی توسط بانک رفاهبه منظور درک بهتر موضوع، بهتر است ابتدا به وظایف بانک رفاه اشاره شود:فعالیت های بانک رفاه را می توان به دو بخش عام و خاص تقسیم نمود. فعالیت های عام در برگیرنده کلیه خدمات مجاز قابل […]