پروژه و پایان نامه سری ششم

مقایسه رابطه خودکارآمدی و فراشناخت در بین قبول شدگان و مردودین کنکور- قسمت …

خودکارآمدی درک شده در میزان استقامت، جدیت و پشتکار فرد در نیل به اهداف مورد انتظار در برخورد با موانع، اثر می گذارد. افراد کارآمد در مواجهه با رویدادهای دشوار، استقامت و پشتکار زیادی به خرج می دهند و از منابع مختلف فردی و محیطی بازخوردهای مثبت می گیرند که آن بازخوردها به نوبه خود […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

تحقیق – تراکم کاشت لوبیا- قسمت ۱۸

۳-با وجود افزایش تراکم کاشت از ۵به۱۲ بوته در واحد سطح عملکرد غلاف خشک تفاوت آماری معنی داری را در این دو تراکم کاشت نشان نداد.۴-بیشترین عملکرد دانه خشک لوبیا با استفاده از مالچ به دست آمد.۵-تیمار مالچ با تراکم کاشت۲۰بوته در متر مربع به عنوان بهترین تیمار مشخص گردید.۶-اثر متقابل تراکم کاشت × کاربرد […]