پایان نامه - مقاله و پروژه

ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان- قسمت ۱۸

رویکردهای مسئولیت اجتماعی سازمان کلاسیک سازمان سازمان فقط یک هدف دارد و آن به حداکثر رساندن سود و به تبع آن حداکثر نمودن ثروت سهامداران است . ذی نفعان ذی نفعان سازمان باید در کنار حداکثر نمودن سود ، اهداف اجتماعی را مد نظر قرار داده و بین اهداف سازمان و خواسته های ذی نفعات […]