پروژه و پایان نامه سری ششم

بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- قسمت ۴۳۶

۵-۱-۶-۳- تغییرات بارندگی فصلی در دوره ۳۰ ساله، بارندگی ایستگاههای رشت – قلعه رودخان – آستانه – پارودبار- لاهیجان و سد سفیدرود در فصل پاییز به ترتیب رشت از روند کاهشی با کاهش ۸/۱۱۳- قلعه رودخان از روند کاهشی با کاهش ۴/۱۰۴- آستانه از روند کاهشی با کاهش ۷/۲۶- پارودبار از روند افزایشی با افزایش […]

پروژه و پایان نامه سری ششم

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- …

نمودار ۵-۱۳ میانگین بارندگی ماهانه ایستگاه فخرآبادلشت نشاء ۵-۱-۱-۳-تحلیل بارندگی فصلی توزیع بارندگی سالانه در فصول مختلف انطباق مناسبی با ورود سیستمهای باران زا به منطقه مورد مطالعه دارد. کم بارش ترین فصول سال در سواحل خزر فصل بهار است و بعبارتی خشکترین فصل سال را می‎توان در بهار انتظار داشت . این پدیده صرفاً […]

پروژه و پایان نامه سری ششم

سامانه پژوهشی – بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- قسمت …

۴/۱۷ ۱۹ پارودبار – – ۳/۲۸۷ ۱/۱۰۱ ۲/۳۵ نمودار ۵-۱ میانگین بارندگی های سالانه ایستگاههای دره سفیدرود ۵-۱-۱-۲-تحلیل بارندگی ماهیانه بررسی توزیع زمانی بارندگی در ماههای مختلف سال رژیم بارندگی هر منطقه را مشخص می سازد، بارش ماهانه ایستگاههای واقع در محدوده طرح از دو رژیم مختلف جلگه ای و کوهستانی تبعیت می کند. جدول […]

پروژه و پایان نامه سری ششم

بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- قسمت …

اختلاف ۲۰۰ میلیون مترمکعب ممکن است ناشی از خطای محاسبه و موجودی آب در مخزن و تبخیر و ضایعات دیگر در سد و فرعی های داخل دریاچه مخزن باشد.۳- حجم سالانه آب در مجموع رودهای پایاب (اندازه گیری شده)۷۵/۰ کیلومتر مکعب۴- حجم سالانه آب در پایاب سد(برآورد بر اساس اندازه گیری ها) ۱/۱ کیلومتر مکعب۵- […]

پروژه و پایان نامه سری ششم

بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- …

منجیل خشک معتدل نیمه خشک نیمه خشک شدید همانطور که از جدول شماره (۳-۱۲) مشاهده می شود در سیستم دمارتن قسمت اصلی منطقه در بخش خزری و نوع اقلیمی از مرطوب تا خیلی مرطوب قرار می گیرد و خط منجیل تاریک جداکننده اقلیم های متفاوت است.در سیستم سیلیانیف کلیه مناطق ناحیه خزری در بخش مرطوب […]

پروژه و پایان نامه سری ششم

بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- قسمت ۸

نقشه ۳-۲ شهرستان رودبار به تفکیک دهستان و بخش ها ۳-۲- توپوگرافی محدوده مورد مطالعه را از نظر توپوگرافی می توان به واحدهای زیر تقسیم نمود قسمت ساحلی، قسمت جلگه ای و قسمت کوهپایه ای – قسمت کوهستانی نسبتاً مرتفع – قست کوهستانی بسیار مرتفعقسمت ساحلی:این قسمت که از ساحل دریای خزر در محدوده ی […]

پروژه و پایان نامه سری ششم

پژوهش دانشگاهی – بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- قسمت …

با توجه به جدول فوق ۷۵/۳۱ درصد مساحت محدوده ی مورد مطالعه در قسمت ساحلی ۶۲/۳۰ درصد در قسمت جلگه ای و کوهپایه ای و ۱۲/۱۷ درصد در قسمت کوهستانی نسبتاً مرتفع و ۵۲/۲۰ درصد در قسمت کوهستانی بسیار مرتفع می باشد نمودار شماره مساحت طبقات ارتفاعی محدوده مورد مطالعه را نشان می دهد. نقشه ۳-۳ […]

پروژه و پایان نامه سری ششم

بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- …

نمودار ۳-۲۸ میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه لاکان بر حسب درصد ۴۹نمودار ۳-۲۹ میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه رودبار بر حسب درصد ۵۰نمودار ۳-۳۰ میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه تاریک رود بر حسب درصد ۵۰نمودار ۳-۳۱ میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه فخرآباد لشت نشاء بر حسب درصد ۵۱نمودار ۳-۳۲ میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه قلعه […]

پروژه و پایان نامه سری ششم

بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- قسمت ۷

گریگوری[۸] (۱۹۵۶)، طی تحقیقاتی که روی بارش انگلستان به عمل آورده است با تقسیم انگلستان به ۴ ناحیه معتقد است که اگر چه بارش سالانه دستخوش تغییراتی است ولی این تغییرات همه جا یکسان نیست و همزمان با کاهش بارش در یک مکان افزایش بارندگی در مکان دیگر مشهود است.علاوه بر روش تجزیه به مولفه های […]

پایان نامه های ارشد سری هشتم

سایت مقالات فارسی – تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )- قسمت ۱۷

۷/۱۰۲۳ ۷/۱۰۲۳ ۳/۱۰۲۲ ۷/۱۰۲۱ ۸/۱۰۱۸ ۶/۱۰۱۶ ۱/۱۰۱۴ ۹/۱۰۱۱ ۱/۱۰۱۳ ۸/۱۰۱۷ ۸/۱۰۱۹ سازمان هواشناسی استان گیلان، ۱۳۸۸۳-۲ ویژگیهای جغرافیایی تحقیق۳-۲-۱ توپوگرافیبطور کلی این شهرستان از نظر توپوگرافی به سه قسمت زیر تقسیم می گردد :۳-۲-۱-۱ قسمت جلگه ای و ساحلیاین قسمت از اراضی که در ارتفاع ۲۶- تا ۱۰۰ متر قرار دارد تقریبا یک پنجم از […]