مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران …

۱۵ ۱۱ ۱۵ شفت ۱۵ ۱۲ ۱۶ املش ۱۵ ۱۰ جمع ۳۶۵ ۳۰۹ تعداد نمونه با توجه به فرمول ذیل مشخص می گردد := حجم نمونه= اندازه متغیر مورد بررسی مطابق توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان = میزان خطا= واریانس جامعه (براساس متغیر مورد بررسی)= حجم جامعهطبق فرمول حجم نمونه مورد نیاز ۳۰۱ نفر […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان۸۹- …

عوامل و شرایط فیزیکی از گویه ۲۰ تا گویه ۲۳ عوامل وابستگی سازمانی از گویه ۲۴ تا گویه ۲۶ ۳-۷- روایی[۱۲]۱ و پایایی۲ ابزار۳-۷-۱- روایی«منظور از روایی این است که مقیاس ها و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد. یعنی اینکه هم داده های گرد آوری شده […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان۸۹- قسمت …

روش تحقیق۳-۱- مقدمهدراین فصل، نخست روش تحقیق و سپس جامعه آماری و چگونگی تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری توضیح داده می شود.پس از آن درباره خصوصیات و ویژگی های ابزارهای جمع آوری اطلاعات توضیحات لازم ارائه می گردد. در پایان روش های آماری و چگونگی جمع آوری داده ها شرح داده می شود.۳-۲- […]