پایان نامه - مقاله و پروژه

بررسی تطبیقی تاثیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر حمل و …

سال۱۹۸۰: OEM استانداردها را با مدیریت مواد محدود کرد.سال۱۹۸۰:OEM در مورد بازیافت تحقیق کرد.سال۱۹۹۱:شرکت کنندگان در بازیافت خودرو بعنوان بخشی ازUSCAR(دایملرکرایسلر،فورد و جنرال موتور)متشکل شدند.سال ۱۹۹۳:ائتلاف شرکتهای رنگ بعنوان بخشی از USCAR صورت گرفت.ابتدای سال۱۹۹۰:پیشنهادهای OEMباعث ایجاد راهکارهایی برای مهندسان و تامین کنندگان در امر بازیافت شد.اواسط۱۹۹۰:OEM با کاربرد پلاستیک و استفاده از مواد بازیافتی […]