پایان نامه - مقاله و پروژه

متن کامل – بررسی تطبیقی تاثیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر حمل و نقل در ایران …

۲-۱۱ روش های اصلی بازیافت یک خودروجداسازی قطعات برای دستیابی به قطعات یدکی و مواد اولیهمکانیزهغیر مکانیزهله کردن و خرد کردن خودرو و تفکیک قراضه هامحوطه تخلیه مایعات:در شکل ۲-۱۰ نمایی از یک دستگاه متحرک تخلیه مایعات را نشان می دهد که با قرار گرفتن خودرو بر روی آن در چندین مخزن مایعات مختلف تخلیه […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

سامانه پژوهشی – بررسی تطبیقی تاثیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر حمل و نقل …

در پایان ذکر این نکته ضروریست که در این زمینه موضوعات متعدد دیگری باقی مانده است که در خور توجه میباشد. بعنوان مثال این سوال که تا چه اندازه میتوان از استانداردهای فعلی مواد( مثلVDA-ISO و…) برای پیش بینی نتایج طراحی های مبتنی بر بازیافت استفاده کرد. مسلما نحوه توسعه سیستم نظارت در آلمان برای […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

فایل – بررسی تطبیقی تاثیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر حمل و نقل در ایران …

جدول۲-۸- شاخص تعداد کشته به یکصد هزار نفر جمعیت و تغییرات ان نسبت به سال ۱۳۷۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۴۹جدول۴-۱- هدف از اسقاط خودروهای فرسوده……………………………………………………………………………………………………..۶۲جدول۴-۲- میزان تاثیر اسقاط خودروهای فرسوده برکاهش مصرف سوخت………………………………………………………………۶۳جدول۴-۳- میزان تاثیر اسقاط خودروهای فرسوده برافزایش ایمنی حمل ونقل و کاهش تصادفات………………………………..۶۴جدول۴-۴- میزان تاثیر اسقاط خودروهای فرسوده بر کاهش آلودگی محیط زیست……………………………………………………..۶۵جدول۴-۵-چگونگی فرهنگ سازی و اطلاع […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

فایل – اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش علائم اضطراب ( صفت …

جلسه با مرور مطالب جلسه گذشته و بررسی تکالیف آغاز گردید و با تنظیم برنامه برای جلسه حاضر ادامه یافت. آنگاه پیشرفت درمان تا جلسه حاضر ارزیابی شد و از بیماران درمورد انجام تمرینات آرامیدگی و احساسی که بعد از انجام این تمرینات دارند، سوال شده، سپس برای آنها در مورد اینکه چگونه واکنشهای فیزیولوژیک […]