پایان نامه های ارشد سری هشتم

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان …

تقویت توانایی سازمان‌ها برای جذب و نگهداری کارکنان کارآمد.افزایش ثبات عملکرد سازمان‌ها.توانمندسازی سازمان برای انطباق مؤثرتر با تغییرات محیطی.همچنین رفتار شهروندی سازمانی می‌تواند با کارایی سازمانی ارتباط داشته باشد. دلایلی را که پودساکف و مک کنزی ارائه داده اند عبارتند از (مقیمی, ۱۳۸۵):کارگرانی که به همکاران جدید خود کمک می‌کنند تا راه و چاه امور […]

پایان نامه های ارشد سری هشتم

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر …

۲-۳-۵٫ مفهوم نوین استراتژی و انواع استراتژیبا توجه به دگرگونی های به وجود آمده و پیشرفت های چشم گیر بشری، پیچیده شدن اوضاع و شرایط حاکم بر جهان و گسترش ارتباطات و استفاده بی رویه بشر از منابع طبیعی و اولیه و آلایندگی محیط زیست، استراتژی ابعاد وسیع تری به خود گرفته و مسائلی هم […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

تحقیق – بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان …

وظایف را پارهای از وجود خویش تلقی نمودن، احساس مالکیت و تعلق به مسائل و موقعیتها داشتن.توانایی برقراری ارتباط با سایرین و توسعه آن(همان منبع، ۴۸).کلمز و بین[۹۱] (۱۳۷۴) معتقدند، مسئولیت به لحاظ لغوی به معنی توانایی پاسخ دادن و در عرف به معنای تصمیمگیری مناسب و موثر است.مقصود از تصمیم گیری مناسب آن است که […]