پایان نامه - مقاله و پروژه

سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزشگذاری بیش از حد در شرکت‌های پذیرفته …

۲-۱۳-۱-۱ نسبت شرکا به کارکناناین شاخص شمار کارکنانی را که هریک از شرکا مدیریت و سرپرستی می کنند نشان می دهد. اگر شرکای یک مؤسسه‌ی حسابرسی، بیش از حد شمار کارکنان را تحت نظارت داشته باشند، ممکن است وقت کافی برای انجام و یا سرپرستی و بازب نیی مناسب فرایند‌های حسابرسی را نداشته باشند که می […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

منابع مقالات علمی : بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزشگذاری بیش از حد در شرکت‌های پذیرفته …

۲-۱۳-۱-۳ زمان تخصیص یافته به مشتریان ۳۵۲-۱۳-۱-۴ جابه‌جایی و گردش کارکنان حسابرسی ۳۵۲-۱۳-۱-۵ میانگین سوابق کاری و ترکیب گروه‌ها ۳۵۲-۱۳-۱-۶ ورزیدگی و تجربه‌ی صنعت ۳۶۲-۱۳-۱-۷ میزان آموزش حسابرسان حرفه‌ای ۳۶۲-۱۳-۱-۸ مشورت‌های حسابداری و حسابرسی ۳۶۲-۱۳-۱-۹ برون سپاری کارها به مراکز خدمات ۳۶۲-۱۳-۱-۱۰ میزان استفاده از منابع خدمات فنی ۳۶۲-۱۳-۱-۱۱ استفاده از خدمات کارشناسان (متخصصان سایر رشته های غیر از حسابرسی) ۳۷۲-۱۳-۱-۱۲ حضور شرکا و مدیران در محل […]