پایان نامه - مقاله و پروژه

انعکاس واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و محیطی در آینه غزلیات حافظ- قسمت ۲۷

 اخیراً اوضاع سیاسی و اجتماعی شیراز در حال از هم پاشیدگی است و بر وفق مراد پیش میرود و حکومت قهر و غضب امیر مبارزالدینی در موضع ضعف و فتور و سراشیبی سقوط قرار گرفته است  و روزنه امید از دور سوسو میزند.حافظ نه تنها از محتسب نمیترسد از لوم  و سرزنش عوام نیز وحشتی […]