پایان نامه - مقاله و پروژه

طراحی یک مدل ریاضی وحل آن با الگوریتم های ابتکاری و …

(۳-۱۲)که در آن ، هزینه امپریالست n ام، بیشترین هزینه میان امپریالیستها و هزینه نرمالیزه شدن این امپریالیست، میباشد. هر امپریالیستی که درای هزینه بیشتری باشد (امپریالیست ضعیفتری باشد)، دارای هزینه نرمالیزه کمتری خواهد بود. با داشتن هزینه نرمالیزه، قدرت نسبی نرمالیزهی هر امپریالیست، به صورت زیر محاسبه شده و بر مبنای آن، کشورهای مستعمره، بین امپریالسیتها […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

مقاله دانشگاهی – طراحی یک مدل ریاضی وحل آن با الگوریتم های ابتکاری و فرا …

(۳-۱)(۳-۲)۳-۴-۵. محدویتهااین محدودیت بیانگر آن است که هر کار در هر مرحله t بر روی یک و تنها یک ماشین میتواند پردازش شود. ≤ = ●این دو محدودیت به همراه هم تضمین میکنند که در هر مرحله t هر کار بلافاصله قبل و بلافاصله بعد از تنها یک کار دیگر بر روی ماشین پردازش شود.این محدودیت […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

مقاله علمی با منبع : طراحی یک مدل ریاضی وحل آن با الگوریتم های ابتکاری و …

فصل اولمقدمه و کلیات تحقیق۱-۱٫ مقدمهزمانبندی[۱]، فرآیند تخصیص منابع به فعالیتها با در نظر گرفتن دورههای زمانی مربوط به آنها به منظور بهینهسازی یک یا چند تابع هدف میباشد. این فرآیند به عنوان یک فرآیند تصمیمگیری مبنای کار بسیاری از صنایع تولیدی و خدماتی محسوب میشود. زمانبندی کارای فعالیتها زمینهساز بهبود عملکرد سیستمهای تولیدی میباشد […]